Symmetric Key Encryption

Also known as Secret Key Encryption is a form of encryption using a single secret key to both encrypt and decrypt data.

Associated term(s): Asymmetric Key Encryption, Encryption

Tags: